Algemene Voorwaarden

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN VOOR GRATIS (TIJDENS DE PROEFPERIODE) EN TE KOOP AANGEBODEN BOXEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Muenster (hierna 'RAIDBOXES' of 'aanbieder' genoemd) biedt alle leveringen en diensten in samenhang met het product 'RAIDBOXES' uitsluitend op basis van de volgende voorwaarden ('Voorwaarden').

1.2 Indien de klant ondernemer is (§ 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek)), gelden de onderstaande voorwaarden ook voor alle toekomstige zakenrelaties tussen de overeenkomstsluitende partijen.

1.3 Voorwaarden gesteld door de klant, die geheel of gedeeltelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn alleen bindend indien en voor zover deze schriftelijk door RAIDBOXES (zie paragraaf 15.3) zijn aanvaard. De hier weergegeven voorwaarden gelden ook indien RAIDBOXES, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.

2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST, GRATIS DIENSTEN, AANPASSINGEN

2.1 De overeenkomst heeft betrekking op een zogenaamd 'RAIDBOXES account' (hierna algemeen gebruikt voor klantenmenu en algehele overeenkomst) waarmee de klant één of meer 'BOXEN' (hierna onafhankelijk van het aantal ook 'BOX' genoemd) kan maken en beheren. BOXEN zijn virtuele machines die ter beschikking worden gesteld aan de klant, om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier nieuwe installaties van de Open Source CMS WordPress te creëren. Het maximaal mogelijke aantal BOXEN per account volgt uit de prestatie-omschrijving.

2.2 Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de aanbieder, die uitdrukkelijk als zulke zijn beschreven en niet voorkomen in de prestatie-omschrijving, kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De aanbieder zal bij wijzigingen of beëindiging van gratis diensten en prestaties rekening houden met de rechtmatige belangen van de klant.

2.3 De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties. De aanbieder kan zijn rechten en plichten van deze overeenkomst aan derden overdragen ('Overdracht van overeenkomst'). De aanbieder dient de klant minstens vier weken voor de datum van overdracht over deze overdracht van de overeenkomst te informeren.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, PROEFPERIODE, AUTOMATISCHE AFLOOP

3.1 De overeenkomst wordt als volgt afgesloten: Na het invoeren van naam en e-mailadres op de website van RAIDBOXES ontvangt de klant een e-mail op het door hem aangegeven e-mailadres, die gegevens bevat voor toegang tot het dashboard van zijn RAIDBOX account. Door te drukken op "Bestellen en betalen" (= wilsverklaring van de klant gericht op de sluiting van de overeenkomst), wordt de overeenkomst tussen de klant en RAIDBOXES GmbH gesloten.

3.2 Vóór de sluiting van de overeenkomst, heeft de klant eenmalig de mogelijkheid tijdens een proefperiode - waarvan de looptijd door de aanbieder bij de sluiting van de overeenkomst wordt bepaald - een gratis BOX aan te maken en te gebruiken. De proefperiode start bij de aanmaak van de eerste BOX in het RAIDBOXES account. De klant heeft reeds tijdens de proefperiode de mogelijkheid om de door hem aangemaakte gratis BOX te converteren naar een betaalde BOX en daarnaast een of meer betaalde BOXEN aan te maken en te gebruiken.

3.3 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de gemeenschappelijke overeenkomst. Om de gratis BOX naar een betaalde BOX te converteren of een extra betaalde BOX aan te maken, moet de klant in het dashboard een overeenkomstige verklaring afleggen en de voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens (naam, geldig postadres - geen postbus of ander anoniem adres -, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens) verschaffen. De klant garandeert dat alle aan de aanbieder verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de klant zo spoedig mogelijk, via het dashboard of door kennisgeving per post, fax, of e-mail, aan de aanbieder te worden doorgegeven. Na afloop van de proefperiode wordt de gratis BOX afgesloten. Alleen als de klant deze niet voor afloop van de proefperiode heeft omgezet naar een betaalde BOX. Indien de klant daarnaast binnen een week na afloop van de proefperiode de gratis BOX niet heeft omgezet naar een betaalde BOX, wordt deze BOX door de aanbieder automatisch en onherroepelijk verwijderd.

3.4 Indien de klant de Demo-BOX niet naar een betaalde BOX heeft geconverteerd of daarnaast een extra betaalde BOX heeft aangemaakt, loopt de overeenkomst automatisch een week na afloop van de proefperiode, zonder dat hiervoor een opzegging van de klant of aanbieder nodig is, ten einde. De klant wordt reeds voor afloop van de proefperiode geïnformeerd over de automatische verwijdering (BOXEN of RAIDBOXES account). Ook na afloop van de proefperiode ontvangt de klant binnen een week - op gepaste afstand van elkaar - twee herinneringen toegestuurd op het door hem vermelde e-mailadres. Na afloop van de proefperiode tot en met de verwijdering, blijft de gratis (bevroren) BOX gratis.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Muenster, info@raidboxes.nl, telefoon: +49 251 14982000, fax: +49 251 95209017) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4.3 Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomstoverenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Muenster, info@raidboxes.nl, fax: +49 251 95209017

– Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen gebruiker(s)

– Adres gebruiker(s)

– Handtekening van gebruiker(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

5.1 De klant heeft de mogelijkheid handmatig back-ups te maken van alle gegevens en software-instellingen. De betreffende beveiligingsmogelijkheden staan in het dashboard ter beschikking.

5.2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn BOX beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De klant is in het kader van de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen eveneens voor het gedrag van derden die namens hem werken, en in het bijzonder voor plaatsvervangende agenten, mede verantwoordelijk. Dit geldt ook voor andere derden, die hij welbewust belangrijke toegangsgegevens ter beschikking stelt. De aanbieder is niet in staat de inhouden van RAIDBOXES op eventuele inbreuken te controleren.

5.3 De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige wachtwoorden en het gebruik daarvan. RAIDBOXES wijst er uitdrukkelijk op dat er voortdurend pogingen worden gedaan op het internet, om wachtwoorden automatisch te kraken. Het is de plicht van de klant, om zijn BOXEN tegen zulke aanvallen te beschermen en sterke wachtwoorden te kiezen die bestand zijn tegen zulke pogingen.

5.4 De klant verplicht zich ertoe wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Er dienen alleen wachtwoorden gekozen te worden die zijn geclassificeerd als sterk. De klant verbindt zich ertoe de ontvangen wachtwoorden en toegangsgegevens van de aanbieder zorgvuldig geheim te houden. Hij stelt de aanbieder onmiddellijk ervan op de hoogte zodra hij ervaart dat onbevoegde derden het wachtwoord kennen. Ook zal de klant RAIDBOXES onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij redenen heeft om aan te nemen dat derden zonder toestemming zijn server gebruiken.

6. NALEVING VAN DE WETGEVING EN ONGEOORLOOFD GEBRUIK

6.1 De klant mag zijn BOX geheel of gedeeltelijk door zijn medewerkers laten gebruiken.

6.2 De klant is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen, in het bijzonder op zijn website, en aan de voorschriften van de Duitse telecommunicatiewet (TMG, Telemediengesetz) te voldoen. Meer bepaald mogen oproepbare inhouden, opgeslagen gegevens, ingevoegde banners, zowel als in zoekmachines ingegeven trefwoorden niet in strijd zijn met de wet of met rechten van derden (in het bijzonder namen, handelsmerken en auteursrechten).

6.3 Als bijzonder ernstige inbreuken op paragraaf 6.2 worden beschouwd

6.3.1 Schending van de kinderbeschermingswetgeving

6.3.2 Aanzienlijke schendingen van het auteursrecht veroorzaakt door het opslaan en/of ter beschikking stellen van inhouden, zoals muziek, afbeeldingen, video's, software, etc.

6.3.3 Strafbare spionage of manipulatie van gegevens van de aanbieder en/of andere klanten van de aanbieder.

6.4. Het is de klant niet toegestaan om:

6.4.1 Open mail relay systemen of dergelijke te beheren die misbruikt kunnen worden om bijv. SPAM-mails te versturen

6.4.2 Pornografische inhoud en op winst gerichte diensten aan te bieden of te laten aanbieden, die een pornografische en/of erotische inhoud (bijv. naaktfoto’s, peepshows, etc.) hebben

6.4.3 Phishing pagina's te hosten

6.4.4 De klant onthoudt zich ervan het serversysteem van RAIDBOXES onredelijk zwaar te belasten. Een overbelasting kan met name worden veroorzaakt door scripts die niet in de programmabibliotheek van RAIDBOXES zijn opgenomen. In het geval dat inhouden van de klant de functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid van het serversysteem belemmeren of acuut in gevaar brengen, heeft RAIDBOXES het recht om de klantenaccount te verwijderen.

6.4.5 Ongeoorloofd is het bedrijven van downloadportalen of een vergelijkbaar gebruik van de opslagruimte voor de massale verspreiding van bestanden als download. De installatie van software of het buitensporig afspelen van video's waarvan het datavolume (traffic) niet standaard wordt gemeten (gemeten wordt standaard: www-traffic, mail-traffic en FTP-traffic) is niet toegestaan. In geval van een overtreding, heeft RAIDBOXES het recht om het account van de klant te verwijderen.

6.5 De verzending van SPAM-mails via geïnstalleerde software in de BOX is niet toegelaten wanneer herhaald geplande e-mails naar ontvangers worden verstuurd zonder de toestemming van de desbetreffende ontvanger, terwijl zijn expliciete toestemming wel is vereist ("Spam"). Voor een bewijs van de toestemming (conform § 7 Abs. 2 UWG) van de desbetreffende ontvanger, is niet RAIDBOXES, maar de klant verantwoordelijk. Het is voor de klant tevens verboden om inhouden van de BOXEN te promoten met spam-mails verzonden via andere aanbieders. Het is voor de klant tevens verboden om zogenaamde "Paidmails" oftewel e-mails ter aanprijzing van een "referral-systeem" te verzenden.

6.6 Indien de klant geen gebruiker is, kan de aanbieder in geval van een schending van de verplichtingen door de klant volgens punt 6.2, de betaling van een boete van maximaal 5.000,00 EUR verlangen. De hoogte van dit bedrag dient per geval afhankelijk van de schending te worden vastgesteld door de aanbieder, die de hoogte door de klant rechterlijk kan laten toetsen. Bezwaren tegen samenhangende gebeurtenissen in continuïteit is uitgesloten; bij voortdurende schendingen geldt ten minste iedere maand als afzonderlijke overtreding. Het recht op verdere schadevergoeding blijft door de boete onaangetast.

6.7 De klant vergoedt aan RAIDBOXES alle schade, die uit schending van de wettelijke bepalingen of rechten van derden ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Is een vrijstelling niet mogelijk, is de klant schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. RAIDBOXES informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

7. VERSTORINGEN VAN DE DIENSTEN

7.1 De aanbieder dient storingen in het kader van zijn technische en operationele mogelijkheden te verwijderen. De klant is verplicht om voor hem waarneembare verstoringen onmiddellijk aan de aanbieder te melden ("storingsmelding"). Indien de storing niet binnen een redelijke termijn wordt verwijderd, stelt de klant een aanvullende termijn van redelijke duur aan de aanbieder. Indien de storing niet binnen deze aanvullende termijn kan worden opgelost, heeft de klant recht op een vergoeding van de geleden schaden volgens paragraaf 8.

7.2 Indien de functionaliteit van de BOXEN vanwege niet-overeenkomstconforme inhouden of vanwege buiten contractueel vastgelegd gebruik, in het bijzonder bij schending van paragraaf 6, in het gedrang komt, kan de klant geen aanspraak maken op rechten met betrekking tot deze storingen. In geval van overmacht is de aanbieder gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER

8.1 De aanbieder is onbeperkt aansprakelijk

Mocht er sprake zijn van opzet of grove nalatigheid

Voor verlies van een leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade

Mocht er sprake zijn van zware organisatorische fouten van de aanbieder

Bij het niet naleven van een gegeven garantie

8.2 De aanbieder is verder aansprakelijk voor het opzettelijk overtreden van plichten, waarvan de vervulling een uitvoering volgens de voorschriften van de overeenkomst pas mogelijk maken, waarvan de klant mag verwachten dat ze nagekomen worden (kardinale plicht).

8.3 De aansprakelijkheid volgens paragraaf 9.1 en 9.2 geldt ook wanneer een overtreding wordt gemaakt door een plaatsvervangende agent of wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder.

8.4 In geval van gegevensverlies door de aanbieder, is de aanbieder in het kader van de onderstaande beperkingen van de aansprakelijkheid alleen beperkt tot de kosten van het herstel en de back-up van gegevens die ook verloren zouden zijn gegaan bij het maken van een standaard gegevensback-up door de klant.

8.5 De beperking van de aansprakelijkheid in punten 9.1 tot 9.4 geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en organen van de aanbieders.

8.6 De aansprakelijkheid van de aanbieder volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door bovenstaande beperkingen.

8.7 Een andere aansprakelijkheid die paragrafen 8.1 tot 8.6 overstijgt - uit welke juridische reden ook - bestaat niet.

9. BLOKKERING, VOORWAARDEN EN OPHEFFEN VAN DE BLOKKERING, TERUGBETALING

9.1 RAIDBOXES is gerechtigd om BOXEN zonder kennisgeving te blokkeren wanneer RAIDBOXES op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een BOX door derden (bijv. hackeraanval); dat zich een schending van paragraaf 7.3 en/of paragraaf 7.4 voordoet. Evenzo heeft RAIDBOXES het recht om BOXEN zonder kennisgeving te blokkeren die in overtreding zijn met overige ernstige en voor de hand liggende (evidente) schendingen van wetten of rechten van derden, in het bijzonder overtredingen volgens paragraaf 6.5.

9.2 Bij niet ernstige en/of niet voor de hand liggende schendingen van deze overeenkomst, wetten of rechten van derden, zal RAIDBOXES de blokkering pas dan uitvoeren als de klant na afloop van een redelijke door RAIDBOXES vooropgestelde reactieperiode niet reageert of als de klant geen bewijs heeft dat de feiten, oftewel redenen om aan te nemen dat het om een schending gaat, niet van toepassing zijn.

9.3 RAIDBOXES brengt de klant onmiddellijk van een blokkering op de hoogte. De aanbieder voldoet aan zijn meldingsplicht wanneer hij per e-mail een melding naar het door de klant opgegeven e-mailadres (paragraaf 4.3) verstuurt.

9.4 Indien de aanbieder een account blokkeert, dan heeft hij eveneens het recht om alle contractuele diensten en prestaties te blokkeren. De aanbieder mag zelf de omvang van de blokkering bepalen. De aanbieder zal hierbij echter rekening houden met de rechtmatige belangen van de klant. Voor zowel het blokkeren als het deblokkeren, kan de aanbieder telkens 10,00 EUR incl. BTW in rekening brengen ("Blokkerings- en ontgrendelingskosten").

9.5 Indien de blokkering een gevolg is van illegale en/of niet-conforme situaties, en niet van betalingsverzuim, kan de aanbieder de blokkering opheffen op voorwaarde dat de klant de illegale situatie wegwerkt en, teneinde een risico op herhaling uit te sluiten, een onthoudingsverklaring met boetebeding aan de verkoper verstrekt en een adequate borgstelling aanlevert. De hoogte van het boetebeding en van de borgstelling zijn afhankelijk van de mate van de inbreuk. Om een overtreding op te heffen is het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk dat de blokkering door RAIDBOXES tijdelijk ongedaan wordt gemaakt. Doorgaans zal RAIDBOXES dit als volgt behandelen: De klant moet eerst een schriftelijke verklaring (zie paragraaf 15.3) afleggen, om de schending te corrigeren. Daarna heft RAIDBOXES de blokkering tijdelijk op en informeert de klant hiervan.

10. GEGEVENSBESCHERMING

De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de klant. Meer informatie over gegevensverwerking en -bescherming is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Deze is beschikbaar op: https://raidboxes.nl/gegevensbescherming/.

11. OPZEGGING, BEËINDIGING, VERWIJDERING VAN GEGEVENS

11.1 Indien de klant de door hem aangemaakte BOX niet verder wil gebruiken, kan hij deze verwijderen. Na een overeengekomen periode van de overeenkomst van een maand, wordt de BOX definitief van de RAIDBOXES-servers verwijderd. Een aparte opzegging is niet vereist. Er vindt geen terugbetaling plaats van een reeds betaald maandelijks bedrag door RAIDBOXES.

11.2 De hele overeenkomst (RAIDBOXES account) kan op ieder moment door de klant worden beëindigd, rekening houdende met een opzegtermijn van één maand. Hij moet hiervoor alleen alle BOXEN verwijderen en de overeenkomst schriftelijk (zie paragraaf 15.3) of in zoverre dat dit door RAIDBOXES wordt aangeboden, via een "online mededeling" op het dashboard beëindigen.

11.3 RAIDBOXES kan de hele overeenkomst (= RAIDBOXES account, inclusief van alle vervatte BOXEN) met een termijn van 14 dagen schriftelijk (zie paragraaf 15.3) beëindigen.

11.4 De aanbieder behoudt zich het recht op onmiddellijke beëindiging voor belangrijke redenen volgens punt 13.3. Een belangrijke reden voor de aanbieder bestaat vooral dan, wanneer zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

11.5 De klant is ondanks aanmaning in strijd met een contractuele verplichting;

11.6 Ondanks een aanmaning werkt de klant de contractschending of inbreuk niet weg binnen een redelijke termijn; de klant heeft ondanks een aanmaning met dreiging van opzegging reeds 14 dagen betalingsachterstand en betaalt het bedrag niet binnen de door de aanbieder gestelde termijn.

11.7 Een herinnering is niet nodig als er sprake is van een overtreding die de voortzetting van de overeenkomst met de aanbieder onredelijk maakt. Dit is met name het geval bij overtredingen volgens paragraaf 7.5.

12. RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 De vestiging van de bevoegde rechtbank voor alle vorderingen als gevolg van de contractuele betrekkingen tussen de partijen voortvloeiende conflicten, met name de totstandkoming, afwikkeling of de beëindiging van de overeenkomst - in zover de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of openbare speciaal fonds is - is Muenster in Westfalen, Landkreis Muenster. De aanbieder kan de klant eventueel ook bij zijn algemeen bevoegde rechtbank aanklagen.

12.2 Door de aanbieder op basis van deze voorwaarden afgesloten overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende vorderingen van welke aard dan ook, zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

13. COMPENSATIE, RETENTIE, SCHRIFTELIJK, MEERDERJARIGHEID, SALVATORISCHE CLAUSULE

13.1 De klant kan vorderingen van de aanbieder alleen aanrekenen voor zover ze onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. De klant heeft slechts een recht op retentie wanneer tegenaanspraken geldend worden gemaakt op grond van de contractuele verhouding met de aanbieder.

13.2 De partijen komen overeen dat in het geval dat contractuele regelingen tussen de partijen schriftelijk moeten worden verwerkt, dit per fax zal geschieden, en niet per e-mail.

13.3 Indien bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overeenkomst over het geheel genomen niet aan.

B. VOORWAARDEN VOOR BETAALDE BOXEN

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST, AANPASSINGEN

1.1 De aanbieder streeft ernaar om de virtuele servers aan de basis van de server-hardware van de klant over het door de aanbieder te onderhouden net en het daarmee verbonden internet bereikbaar te maken.

1.2 Op basis van de decentrale structuur van het internet is de aanbieder alleen voor de bereikbaarheid verantwoordelijk in zoverre dat het bereikbaarheidsprobleem te wijten is aan zijn deel van het net, de webserver zelf of zijn medewerkers. Binnen de bestaande verantwoordelijkheid zorgt de aanbieder voor een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis.

1.3 De aanbieder behoudt het recht diensten uit te breiden en verbeteringen aan te brengen indien deze relevant zijn voor de technische ontwikkeling, noodzakelijk blijken te zijn, misbruik voorkomen of wanneer de aanbieder daartoe wettelijk is verplicht. Andere wijzigingen in de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, kan de aanbieder - mits met toestemming van de klant - uitvoeren, voor zoverre de wijziging redelijk is voor de klant, rekening houdende met de belangen van de aanbieder. Als onredelijk wordt iedere wijziging van de overeenkomst beschouwd, die een vermindering van de overeengekomen prestaties van de aanbieder tot gevolg heeft. Indien de wijziging van de overeenkomst een verhoging van de vergoedingen door de klant betreft, is de toelaatbaarheid ervan afhankelijk van paragraaf 3.5. De overeenkomstwijziging wordt als goedgekeurd door de klant beschouwd, als deze binnen een maand na kennisgeving van de wijziging geen bezwaar heeft gemaakt. De aanbieder verbindt zich ertoe de klant in het kader van de wijzigingsmededeling te informeren over de gevolgen van zijn beslissing om geen bezwaar te maken.

2. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST, OPZEGGING, VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

2.1 De BOX van een RAIDBOXES-account wordt zonder minimumlooptijd met maandelijkse afrekening ter beschikking gesteld en tegen de geadverteerde prijs afgerekend.

2.2 RAIDBOXES verwijdert na verloop van 14 dagen na opzegging van de overeenkomst, de eventueel nog niet verwijderde BOX van de klant.

3. BETALINGEN, FACTURATIE, INCASSO, VOORAFGAANDE KENNISGEVING, TARIEFVERHOGING, BETALINGSACHTERSTAND, KOSTENVERGOEDING

3.1 De hoogte van het bedrag dat door de klant aan de aanbieder moet worden betaald en de desbetreffende facturatieperiode vloeien voort uit de prestatiebeschrijving van het door de klant gekozen tarief.

3.2 De facturatie gebeurt online door de rekening in het dashboard als download- en afdrukbaar bestand zonder digitale ondertekening in te stellen ("niet ondertekende online rekening"). De aanbieder behoudt het recht om de rekening, als alternatief voor de niet ondertekende online rekening, via de post te versturen of de rekening digitaal te laten ondertekenen (volgens § 14, lid 3 van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG; Umsatzsteuergesetz)). De klant komt alleen in aanmerking voor een digitaal ondertekende online rekening (§ 14 Abs. 3 UStG) of een via de post verstuurde rekening, als hij recht heeft op aftrek van voorbelasting. Indien de klant wenst een rekening via de post te laten toekomen, moet hij hiervoor een verzoek indienen en de hiervoor overeengekomen vergoeding (op dit moment 1,45 EUR incl. BTW per rekening) betalen. Online rekeningen gelden als zijnde ontvangen door de klant wanneer ze in het dashboard geraadpleegd kunnen worden en als gevolg dus beschikbaar zijn. Dit is ook dan geldig wanneer de aanbieder de rekening bovendien per e-mail aan de klant verstuurt.

3.3 De klant geeft toestemming aan de aanbieder om betalingen van een door de klant opgegeven rekening af te schrijven. De klant dient daarvoor voldoende saldo op zijn rekening te hebben. Indien de klant een terugvordering moet betalen, is hij daartoe verplicht de aanbieder voor iedere terugvordering een vast bedrag ter hoogte van 6,00 EUR te betalen voor de extra opgelopen kosten, incl. de bankkosten, tenzij de klant kan bewijzen dat er zich geen schade heeft voorgedaan of dat de schade aanzienlijk kleiner is dan dit vast bedrag. In de mate dat de schade groter is dan het vast bedrag, behoudt de aanbieder het recht de feitelijke schade in rekening te brengen.

3.4 De klant gaat ermee akkoord dat een voorafgaande kennisgeving (kennisgeving van de betaling in het kader van de facturering) als onderdeel van afschrijvingen in het kader van SEPA 7 dagen vóór de initiële en de daaropvolgende afschrijvingen gebeurt.

3.5 Indien de klant een betalingsachterstand oploopt van ten minste 14 dagen ter hoogte van ten minste de laatst verschuldigde maandelijkse kosten, is de aanbieder gerechtigd zijn diensten na ten minste één maning met dreiging van opzegging te weigeren. Gewoonlijk gebeurt dit door de blokkering van het account (punt A 10.4).

3.6 De aanbieder heeft het recht de tarieven passend te verhogen. Een jaarlijkse verhoging van ten hoogste 5% geldt als passend. De tariefverhoging moet worden goedgekeurd door de klant. De tariefsverhoging wordt als goedgekeurd door de klant beschouwd, als deze binnen een maand na kennisgeving van de wijziging geen bezwaar heeft gemaakt. De aanbieder verbindt zich ertoe de klant via de wijzigingsmededeling te informeren over de gevolgen van zijn beslissing om geen bezwaar te maken.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR GRATIS BOXEN (TIJDENS DE PROEFPERIODE)

1. AFWIJKENDE BEPALINGEN

Voor gratis BOXEN tijdens de proefperiode zijn de bepalingen onder deel B niet van toepassing.

2. INHOUD VAN DE PRESTATIES

2.1 Klanten die een gratis BOXEN tijdens de proefperiode testen, kunnen geen aanspraak maken op de beschikbaarheid van de gewoonlijke productfunctionaliteit.

2.2 De aanbieder behoudt het recht om de prestaties in het kader van de gratis BOXEN ook in de loop van de proefperiode te veranderen of te verminderen, voor zover dit voor de klant redelijk is, rekening houdend met de belangen van de aanbieder.

3. VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Indien de klant de gratis BOX niet naar een betaalde BOX heeft geconverteerd of daarnaast een extra betaalde BOX heeft aangemaakt, loopt de overeenkomst automatisch een week na afloop van de proefperiode, zonder dat hiervoor een opzegging van de klant of aanbieder nodig is, ten einde. Het RAIDBOXES-account wordt op dit tijdstip volledig door de aanbieder verwijderd (zie paragraaf A 4.4). In geval van buitengewone opzegging door de aanbieder (paragraaf A 13.4) wordt het RAIDBOXES-account binnen een week na inwerkingtreding van de opzegging door de aanbieder verwijderd.

D. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET "FULLY MANAGED"-TARIEF

In het Fully Managed tarief bieden we updates voor plugins (WordPress ondersteunende software) en thema's (WordPress design templates) voor het content management systeem WordPress aan.

1. PROCEDURE VOOR HET UPDATEN VAN PLUGINS EN THEMA'S

Voor een update wordt een handmatige back-up gemaakt. Na het updateproces wordt de website zo goed mogelijk gecontroleerd. Een volledige controle van de website kan niet worden gegarandeerd. Als gevolg van het grote aantal uit te voeren plugin-updates wordt de klant doorgaans niet over uitgevoerde plugin-updates op de hoogte gebracht. Het wordt de klant aanbevolen om daarom zijn website ten minste eenmaal per week te controleren.

2. PROBLEEMBEHANDELING

Indien de klant problemen bij zijn website vaststelt, kan de website altijd naar het tijdstip van de handmatige back-up worden teruggezet. Indien zich een fout met de update van plugins of thema's voordoet op de website, wordt de website naar de handmatige back-up teruggezet en wordt de klant op de hoogte gebracht. Samen kan dan worden beslist of de update al dan niet tijdelijk moet worden opgeschort, of dat er beroep moet worden gedaan op bijkomende betaalde ondersteuning.

3. DISCLAIMER

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door plugin- of thema-updates.

Enkel het uitvoeren van updates en het in beperkte mate controleren ervan, zijn in het tarief inbegrepen. De klant heeft geen recht om te verlangen dat de aanbieder de problemen, die bij plugin- en thema-updates voorkomen, oplost. In individuele gevallen wordt de probleemoplossing door de aanbieder op basis van goodwill gedaan. Voor de oplossing van problemen is het echter vaak noodzakelijk dat een technische medewerker meerdere uren moet investeren. De klant heeft de mogelijkheid om de aanbieder afzonderlijk op te dragen de problemen op te lossen voor een uurtarief van € 80 (netto).

MUENSTER, OKTOBER 2015

Made with Qards