Bedrijfsgegevens


RAIDBOXES GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

Duitsland

E-mail: info[at]raidboxes.nl

BEDRIJFSLEIDER

Torben Simon Meier

Johannes Benz

HANDELSREGISTER

Amtsgericht Münster

HRB16184

BTW-IDENTIFICATIENUMMER

DE306895091

ONLINEGESCHILLENBESLECHTING VAN DE EU

Onlinegeschillenbeslechting volgens art. 14 par. 1 ODR-VO: De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar, dat je kunt vinden via deze link: http://ec.europa.eu/consumers.

Made with Qards