Disclaimer

INHOUD VAN DE ONLINE-AANBIEDING

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot financiële of niet-financiële schade veroorzaakt door het gebruik of het negeren van geleverde informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden derhalve afgewezen indien geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de aanbieder. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en moeten worden bevestigd. De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder nadere kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

LINKS EN VERWIJZINGEN

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ('links') waarvoor de aanbieder niet verantwoordelijk is, is de aanbieder uitsluitend verplicht om aansprakelijkheid te aanvaarden, indien de aanbieder van de inhoud op de hoogte is en technisch gezien in staat is het gebruik te voorkomen wanneer de inhoud in strijd is met de wet en dit redelijkerwijs kon worden verlangd. De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip dat de links werden geplaatst, geen onwettige inhoud op de gelinkte pagina's is gevonden. Er bestaat geen invloed op de huidige of toekomstige vormgeving en evenmin op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Om die reden distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor schade ten gevolge van de aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder aansprakelijk van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet degene die slechts via links verwijst naar de desbetreffende publicatie.

AUTEURS- EN MERKENRECHT

De aanbieder streeft er in al zijn publicaties naar om het intellectuele eigendom van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen door gebruik te maken van door haar zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of van grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten waarop geen rechten rusten. Op alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder uitzondering de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar van toepassing. Uit het enkel en alleen vermelden van handelsmerken kan niet worden geconcludeerd dat deze niet door rechten van derden worden beschermd! Het auteursrecht voor door de aanbieder gepubliceerde en zelf vervaardigde objecten ligt alleen bij de aanbieder. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties niet toegestaan.

RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van de website die naar de betreffende pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen, dan tast dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document niet aan.

Made with Qards